Waec Igbo Questions and answers 2023

Waec Igbo Questions and answers 2023

Here is the waec igbo questions and Answers for 2023

 

Igbo ????????????????
5c)

(i) “Mmanya” na-akụkọ nke “water” n’ụdị Igbo Izugbe.

(ii) “Nnu” na-akụkọ nke “food” ma ọ bụ “meal” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iii) “Ala” na-akụkọ nke “land” ma ọ bụ “earth” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iv) “Akwa” na-akụkọ nke “cloth” ma ọ bụ “fabric” n’ụdị Igbo Izugbe.

(v) “Mmanu” na-akụkọ nke “oil” ma ọ bụ “palm oil” n’ụdị Igbo Izugbe.

(vi) “Gari” na-akụkọ nke “cassava flakes” ma ọ bụ “garri” n’ụdị Igbo Izugbe.
IGBO

4a)

Ahịrịjọkwa (ahịrị-jọkwa) bụ ụmụnnem nke na-akụkọ nke “dictionary” ma ọ bụ “lexicon” n’ụdị Igbo Izugbe. Ahịrịjọkwa bụ onye na-enye nkọwa ihe nke ọ bụla dị ka ndị mmadụ, ọnụ, ịdị n’ịsị Igbo Izugbe. O nwere nkọwa ka ịzọbụla ihe na-akpọrọ ihe nkiri nke ịgwaọrụ na ụdị Izugbe.
IGBO

4b)

(i) “Ahịrịnchọ” na-akụkọ nke “book” ma ọ bụ “notebook” n’ụdị Igbo Izugbe.

(ii) “Ahịrịnju” na-akụkọ nke “pen” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iii) “Ahịrịnkwe” na-akụkọ nke “pencil” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iv) “Ahịrịjajụjụ” na-akụkọ nke “dictionary” ma ọ bụ “lexicon” n’ụdị Igbo Izugbe.

(v) “Ahịrịntimịwu” na-akụkọ nke “calendar” n’ụdị Igbo Izugbe.

3ai)

Otu ihe mere e ji akpo ufodu mgbochiume udamkpi bụ “akwụkwọ mmiri” nke nwere ike ịgba ka ịdịdị mmiri. Akwụkwọ mmiri bụ ntụ mmiri dị na-asị gị ya n’ime ọnụ ya, jide ya n’efu ma ọ bụ kpochapụ ya iji mezie mmiri.

3aii)

Udamkpi isii obula na-akpọrọ ihe dịka “raincoat” n’ụdị Igbo Izugbe. Udamkpi isii obula bụ ụdị ahu dị ka nkesa mmiri nke obula nwere ike ịgba ka obula na mmiri agbụrụ. O nwere ike ịmata obula na agbata ihe mere eji ịgba ka mmiri ma ọ bụ ịkpochapụ ya.

(5a)
E nweghi nkwa akaoma nke a na-eme ka m bụrụ n’ụdị Igbo Izugbe. Na-enweghị ịgọta mmasị ma ọ bụrụ na a bụ ihe omume mma gị na-eme. Ọ bụrụ na-akpọrọ na Igbo Izugbe, a bụ onye dị mma ka ị ga-ebulu ihe ọ bụla gị, ma mba na-akpọrọ nke gị. Biko lee anya ịnwe akaịkọ nke ọ bụla gị na-a-dị.

(5b)
(i) “Siisi” na-akụkọ nke “beautiful” ma ọ bụ “attractive” n’ụdị Igbo Izugbe.

(ii) “Ighu” na-akụkọ nke “big” ma ọ bụ “large” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iii) “Anụ” na-akụkọ nke “small” ma ọ bụ “little” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iv) “Uno” na-akụkọ nke “good” ma ọ bụ “fine” n’ụdị Igbo Izugbe.

(v) “Okpogho” na-akụkọ nke “round” ma ọ bụ “circular” n’ụdị Igbo Izugbe.

(vi) “Ekpem” na-akụkọ nke “long” ma ọ bụ “lengthy” n’ụdị Igbo Izugbe.

(vii) “Afe” na-akụkọ nke “short” ma ọ bụ “brief” n’ụdị Igbo Izugbe.

(5c)
(i) “Mmanya” na-akụkọ nke “water” n’ụdị Igbo Izugbe.

(ii) “Nnu” na-akụkọ nke “food” ma ọ bụ “meal” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iii) “Ala” na-akụkọ nke “land” ma ọ bụ “earth” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iv) “Akwa” na-akụkọ nke “cloth” ma ọ bụ “fabric” n’ụdị Igbo Izugbe.

(v) “Mmanu” na-akụkọ nke “oil” ma ọ bụ “palm oil” n’ụdị Igbo Izugbe.

(vi) “Gari” na-akụkọ nke “cassava flakes” ma ọ bụ “garri” n’ụdị Igbo Izugbe.

Igbo

Also on notifications so you get notified each time we update the site.

If you want early answers, Join the whatsapp group from top of the site and chat the admin for VIP group

Leave a Reply

error: Content is protected !!